Archive for May, 2012

ἡ Ἑλληνικὴ γλῶττα, τὸ τρίτον κεφαλαῖον, γ

[Writing a Greek reader is hard work!] οἱ δύο παῖδες τῷ πατρὶ λέγουσιν. οἱ δε λέγουσιν ὅτι χαῖρε, ᾦ πάτερ. πῶς ἔχεις; ὁ πατὴρ τοῖς υἱοῖς λέγει ὅτι χαίρετε, ᾦ υἱοί μου, ἐγὼ καλῶς ἔχω. πῶς ἔχετε; οἱ δε ἀποκρίνονται ὅτι ἡμεῖς καὶ καλῶς ἔχομεν. ὁ πατὴρ ἐρατᾷ ὅτι ποῦ ἐστι ἡ ἀδελὴ ὑμῶν, ἡ […]

ἡ Ἑλληνικὴ γλῶττα, τὸ τρίτον κεφαλαῖον, β

ὁ Δημοσθενής τὸν δοῦλον καλεῖ. τίς καλεῖ; ὁ Δημοσθένης καλεῖ. τίνα καλεῖ; τὸν Θεοδόσιον καλεῖ. ὁ κυρίος τὸν δοῦλον καλεῖ. καὶ ὁ δοῦλος πρὸς τὸν κυρίον βαίνει. ποῦ ἐστιν ὁ κυρίος; ὁ κυρίος ἐν τῇ οικίᾳ ἐστίν. ὁ Θεοδόσιος εἰς τὴν οἰκίαν βαίνει. ὁ δοῦλος ὁ κυρίος τῷ δούλῳ λέγει. τί ὁ κυρίος λέγει. ὁ […]

2012-5-22

nōn multum graecā scribebam, quia graecā scribere difficilissime mihi est! quoque graecā meam minimam fabulam scribo, et illam facilius scribere est. die Saturni novo cum amico, qui Italicus in Londinio est, Skypicā colloquabar. nos unam horam tantum latine colloquabamur! optimum erat. alios amicos quibus latine graecaque et scotto-gallice colloqui cupio! nescio aliquem qui in Mongoliā […]

ἡ Ἑλληνικὴ γλῶττα, τὸ τρίτον κεφαλαῖον, α

τίς ἐστιν; ὁ Στέφανός ἐστιν. ποῦ ἐστι ὁ Στέφανος; ἐν τῇ αὐλῇ ἐστιν ὁ Στέφανος. τί ἐστι αὐλή; ἡ αὑλὴ περὶ τὴν οἰκίαν ἐστίν. ἐν τῇ αὐλῃ παῖδες παίζουσιν καὶ οἱ δοῦλοι δουλεύουσιν. ὁ Στέφανος παίζει. καὶ ὁ Φίλλιπος παίζει. ὁ Στέφανος καὶ ὁ Φίλλιπος παίζουσιν. τίς παίζει; καὶ ὁ Φίλλιπος καὶ ὁ Στέφανος παίζουσιν. […]

2012-5-18

tristus sum. sum tristus quod procul ab amicis sum, tantum uxore mea, nunc in Mongolia vivo, et non multos amicos hic habeo. saepe cum amicis colloqui desidero, sed non possum. paulum difficiles mihi est. sed non tragoedia est! Dominus Bonus (Optimus!) est atque mihi quoque. iam etiam nonnumquam tristus sum.

2012-5-17

Tha mi leisg! cha robh mi a’ sgriobhadh an seo air ceithir laithean ‘sa chaidh. Tha mi duilich. Bha mi a leughadh moran mu dheidhinn WAYK, no “Càit’ a bheil na iuchair agadsa?”. ‘S ann glè innteanach a tha mi a’ smaoineachadh. Tha mi ‘n dòchas gum bidh a’ cleachdadh ris mo bhean Diluian no […]

οἰκία Ἐλλενική ἐν ῾Ρώμῃ, Κ-2.

τὸ ἄνθρωπός ἐστι λόγος ἀρσενικός. τὸ ἄνθρωπος, παῖς, ἀνήρ, δοῦλὸς εἰσι λόγοι ἀρσενικοί. τὸ κυρία ἐστί λόγος θηλυκός. τὸ κυρία, θυγάτηρ, κόρη, γυνὴ ἐστι λόγοι θηλυκοί. ἆρα το παιδίον λόγος ἀρσενκός; οὐκ ἀρσενικὸς ἀλλὰ οὐδέτερὸς λόγος ἐστὶ παιδίον. ὄνομα, παιδίον, γράμματον, κεφαλαῖον, πελάγον ἐστὶ λόγοι οὐδέτεροι. ἀρσενικόν, θηλυκόν, οὐδέτερόν εἰσι γένη. τὸ γένος τοῦ λόγου […]

2012-5-11

ignosce mihi, heri scribere nolui quia fessus eram, et hodie quoque scribere multa nolo, cum defessus essem. cras me scribere velle spero! multas horas scribendo, legendo, maxime linguis discendo, terebam, et fatigatur. tamen mihi valde placet! sed dormire quiescereque volo.

2012-5-9

Theid mi gu class agam gu trath Diciadain, aig naoi uaireann ‘sa mhadainn. Bha deagh class agam an-diugh airson ‘s gun robh sinn a’ bruidhinn moran ann an canain Mongol. Ach tha mi a smaointean gu lèir mu dhedhinn cànain a’ ionnsachaidh ‘s a’ teagasg. Tha mi a smaoineachadh mu dheidhinn Laideann agus Gruagaise cuideachd. […]

οἰκία Ἐλλενική ἐν ῾Ρώμῃ, Κ-2, Λ23-31

τῷ Δημοσθένει δύο δοῦλοί εἰσιν. τίνες; ὁ Θεοδόσιος καὶ ἡ Πρίσκιλλα. τίνος δοῦλός ἐστιν ὁ Θεοδόσιος; τοῦ Δημοσθένους δοῦλός ἐστι ὁ Θεοδόσιος. ἆρα Πρίσκιλλα δούλη τοῦ Δημοσθένους; ναὶ, καὶ ἡ Πρίσκιλλα δούλη τοῦ Δημοσθένους. ἡ Πρίσκιλλα καὶ ὁ Θεοδόσιός εἰσι δοῦλοι τοῦ Δημοσθένους. ὁ Δημοσθένης ἐστί κύριος τοῦ Θευδοσίου καὶ τῆς Πρισκίλλας. καὶ ἡ Ἰφιμεδεία […]