Archive for the ‘Latin’ Category

Latin, D-G2.2

S: ubi est musēum? Q: ignōsce mihi, sed nesciō quoque. illīc ostiārius est. simpliciter illum interrōgare possumus.

Latin, D-G2.1

Q: ībimusne in media urbis hodiē? S: libenter. sed prius ad argentāriam īre volō. pecūniam assūmere mihi necesse est. ad quam argentāriam ībisne? Q: ad argentāriam quae prope S: dēvorsōrium ‘Eurōpa’ dextrā sita est.

Latin, D-G2.8

Telōnārius: unde es? G: Hispānus sum. T: habesne aliquid dēclārī? G: nōn putō. T: mihi sarcinās tuās ostende, quaesō. G: hic. T: cui vidulus hic est? G: ille mihi nōn est. tantum hōs vidulōs duōs habeō. T: multās grātiās. omnia rēcta sunt. iter fēlīciter faciās!

Latin, D-G2.7

apud praesidium limitare praefectus: lictene mihi tuum dīplōma commeātūs inspicere? Gāius: certē. hicce. P: quis est tibi nōmen, Gāius aut Gnaeus? G: nōmen mihi est Gāius. P: erāsne anteā in Ītaliā? G: nōn, nōndum. P: et quō ībīs? G: Arpīnum ībō. P: enim, debēs ad telōnium īre. G: ubi est telōnium? P: illīc, num vidēs? […]

Latin, D-G2.6

S: quō hodiē īs? Q: Tūsculum, deinde Brundisium ībō. S: quem illīc vīsēs? Q: parentēs Iūliī nōnne Iūlium nōvistī? eum apud sēdem lēgātī quoque labōrāre putō. S: enimvērō, eum bene nōvī. nunc admodum meae prope aedēs habitat. saepe domum cum eō vehōr. Q: quaesō, da mihi novam eius īnscrīptiōnem cursuālem S: libenter. This little dialogue […]

Latin, D-G2.5

M: quae est illa fēmina? illa modo cum ministrō popīnae colloquēbātur. Q: illa est Secunda. nōnna eam nōvistī. M: nōn putō. Q: saepe cum eā in cīnēmatēum visitō. M: estne illa Rōmāna aut barbara? Q: Angla est. M: loquerisne cum eā latīnē vel Anglice? Q: bene latīnē loquī potest. minister popīnae – waiter cīnēmatēum – […]

Latin, D-G2.4

Q: quid nunc ācturī estis? S: esurī sumus. nōnne tū nōbiscum venire vīs? Q: libenter, quō ītis? S: nōvistīne illam caupōnam in Aventīnō? cibus illīc optimus est. This dialogue uses future participles, in case they look a little odd! caupōna – a restaurant

Latin, D-G2.3

Q: quōmodo tibi Rōma placet? M: nōbīs valdē placet. Rōma urbs pulchra est. Q: habitātisne in vīcīnā sēdis lēgātī? M: ita, omnino prope sēdem lēgātī. bellus locus est.

Latin, D-G2.2

~ Salvē, Quīnte. quid agis? – bene, gratiās. ~ Maria, nonne Quīntum nōvistī? : ita, nīmīrum nōvī. tē diū nōn vīdimus, Quīnte. – Massiliae menses duōs eram. : quamdiū Rōmae manēbis? – probabiliter, annum manēbō.

Latin, D-G2.1

Quīntus Scīpiōnēs Rōmae convenit. Scīpiōnēs sunt Austrāliānī. Scīpiō lēgātus est.