Gaelic, D-G2.2

S: Càite a’ bheil an taigh-tasgaidh co-dhiù? D: Gabh mo leusgail, ach chan eil fhios agam cuideachd. Ach, Tha an dorsair an-sit. Faodaidh sinn a’ faighneachd dheth.

Greek, D-G2.2

Δημ• ποῦ ἐστι τὸ μουσεῖον; Λιβ• ἄφες μοι, οὐκ οἶδα. ἀλλὰ ἐκεῖ ὁ θυρωρός ἐστιν. αὐτὸν ἐρατᾷν δυνάμεθα.

Latin, D-G2.2

S: ubi est musēum? Q: ignōsce mihi, sed nesciō quoque. illīc ostiārius est. simpliciter illum interrōgare possumus.

Gaelic, D-G2.1

D: Nach thèid sinn a’ dol dhan meadhan a’ bhàile an-diugh? S: Bhiodh sin math. Ach, an toiseach,tha agam ri dhol dhan banca. Feum mi airgead a’ thoirt a-mach. D: Dè banca a tha agad? S: Tha mi a’ dol dhan banca a tha air làmh cheart an taigh-òsda ‘Europa’.

Greek, D-G2.1

Λιβ• ἆρα σήμερον εἰς τὰ τοῦ πόλεως μέσα εἰσερχόμεθα; Δημ• ἀσμένως. ἀλλὰ πρὸς τὴν τράπεζαν ἔλθειν ἐθέλω. ἐγὼ ἀργύριον λαμβάνειν δεῖ. Λιβ• πρὸς τίνα τράπεζαν ἔρχει; Δημ• πρὸς τὴν ἐγγύς τοῦ πανδοκείου τοῦ Ἀσία λεγομένου, ἐν δεξία, ἔρχομαι.

Latin, D-G2.1

Q: ībimusne in media urbis hodiē? S: libenter. sed prius ad argentāriam īre volō. pecūniam assūmere mihi necesse est. ad quam argentāriam ībisne? Q: ad argentāriam quae prope S: dēvorsōrium ‘Eurōpa’ dextrā sita est.

Gaelic, D-G2.8

Oifigear a’ chusbainn: Cò às a tha sibh? S: Tha mi às a’ Ghearmailt. O: Seall an lòdrach agaibh dhomh S: Seo ma-thà. O: Cò leis a tha an ceas sin? S: Chan eil e agamsa. Chan eil agam ach dà cheas seo. O: Tapadh leibh. A h-uile rud ceart gu leor an-seo. Turas math […]

Greek, D-G2.8

ὁ τελώνης: πόθεν εἶ; Ἰωα• ἐγὼ Ἱπανός εἰμι. Τελ• τι δηλώσθαι ἔχεις; Ἰωα• οὐ νομίζω. Τελ• τὸν φόρτον μοι δείκνυ. Ἰωα• ἰδού. Τελ• αὕτη ἡ θηκὴ τίνι ἐστίν; Ἰωα• ἐκείνη οὐκ ἔστιν ἐμοί. ἐγὼ δὲ μόνον ταύτας τὰς θηκὰς ἔχω. Τελ• εὐχαριστῶ. τὰ πάντα ὀρθῶς ἐστιν. εὖ πρόσελύθειας! τελώνης, ου, ὁ: customs collector δηλόω – […]

Latin, D-G2.8

Telōnārius: unde es? G: Hispānus sum. T: habesne aliquid dēclārī? G: nōn putō. T: mihi sarcinās tuās ostende, quaesō. G: hic. T: cui vidulus hic est? G: ille mihi nōn est. tantum hōs vidulōs duōs habeō. T: multās grātiās. omnia rēcta sunt. iter fēlīciter faciās!

Gaelic, D-G2.7

Aig an t-aonad inimriche. Oifigear: Am faod mi an cead-siubhail agaibh a’ faicinn? Sìne: Seo agaibh. O: Dè an t-ainm a th’ oirbh, Sìne no Seonag? S: ‘Se Sìne a tha an t-ainm agamsa. O: An robh sibh ann an Alba a-riamh? S: Cha robh. O: Càite a’ bheil sibh a’ dol nuair am bidh […]